فصل اول

اپیزود اول

Image

معرفی پادکست

اپیزود دوم

Image

مهارت های لازم برای ورود به بازار کار

اپیزود سوم

Image

مطب بزنم یا تو کلینیک کار کنم؟

اپیزود چهارم

Image

تخصص بگیرم یا عمومی بمونم؟

اپیزود پنجم

Image

در مسیر تخصص

اپیزود ششم

Image

کجا مطب بزنم؟

اپیزود هفتم

Image

هزینه های راه اندازی مطب

اپیزود هشتم

Image

مدیر یا دندونپزشک؟

اپیزود نهم

Image

استخدام کارکنان

اپیزود دهم

Image

حفظ کارکنان

اپیزود یازدهم

Image

اصول حسابداری

اپیزود دوازدهم

Image

محاسبه ی سود

اپیزود سیزدهم

Image

استریلیزاسیون

اپیزود چهاردهم

Image

راه اندازی مطب

اپیزود پانزدهم

Image

گسترش مطب