فصل دوم

اپیزود اول

Image

گفتگو با دکتر احترامیان

اپیزود دوم

Image

گفتگو با دکتر دانشور

اپیزود سوم

Image

گفتگو با دکتر قائمی

اپیزود چهارم

Image

گفتگو با دکتر ملا

اپیزود پنجم

Image

گفتگو با دکتر داودیان

اپیزود ششم

Image

گفتگو با دکتر شمسی